• Sporządzanie opinii oraz udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu egzekucji sądowej, administracyjnej, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

  • Pomoc w aktywnym przymusowym dochodzeniu wierzytelności Klienta – doradztwo
    i reprezentowanie Klienta, jako wierzyciela / uprawnionego w postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

  • Doradztwo i reprezentowanie Klienta, będącego dłużnikiem, w sądowych / administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających przed wierzycielami, sądami, komornikami sądowymi oraz administracyjnymi organami wierzycielskimi i egzekucyjnymi.