Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) jest znakiem graficznym informującym o współpracy Klienta z profesjonalną Kancelarią prawniczą. Pieczęć można umieścić na fakturach lub innych dokumentach handlowych oraz np. na stronie internetowej Klienta. Pieczęć taka dyscyplinuje kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych z Klientem umów handlowych, co niewątpliwie ma wpływ na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa Klienta i zapobiega powstawaniu zaległych wierzytelności i zapobiega ich przedawnieniu.