Jako biuro rachunkowe świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności. Wyróżnia nas nowoczesne i elastyczne podejściu do zagadnień rachunkowości. Nasze usługi skierowane są też do firm rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa.

Usługi rachunkowe i księgowe świadczone przez nasze biuro obejmują również sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Ponadto tworzymy i składamy deklaracje podatkowe, a także kontaktujemy się z urzędami w imieniu naszych Klientów oraz oferujemy im kompleksową pomoc podczas kontroli podatkowych.

Poniżej znajduje się skrócony zakres czynności, które wykonujemy w ramach poszczególnych usług księgowych. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W/w usługa obejmuje wykonanie m.in. następujących czynności:
 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

W/w usługa obejmuje wykonanie m.in. następujących czynności:
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT.
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Księgi handlowe

W/w usługa obejmuje wykonanie m.in. następujących czynności:
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT.
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego.
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald.
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych.