• Sporządzanie opinii oraz udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego.

  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, sankcyjnych oraz przed podatkowymi organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.

  • Pomoc w restrukturyzacji zobowiązań podatkowych Klienta (sporządzanie wniosków formalnych oraz reprezentowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi o rozkładanie zobowiązań podatkowych na raty, reprezentowanie w postępowaniach o odroczenia terminów płatności/umarzanie zaległości podatkowych).