• Sporządzanie opinii oraz udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w tym również w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania składkowe płatników składek, osób trzecich (np. wspólników spółek osobowych / członków zarządu spółek kapitałowych i innych podmiotów), następców prawnych oraz spadkobierców.

  • Reprezentowanie Klienta przed ZUS oraz wszystkimi administracyjnymi i sądowymi organami odwoławczymi w w/w sprawach i na każdym etapie postępowania.

  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach sankcyjnych wszczętych przez ZUS lub
    na wniosek ZUS (przykładowo: w przedmiocie wymierzenia opłaty dodatkowej, nałożenia grzywny sądowej, postępowaniu karnym itp.).

  • Pomoc w restrukturyzacji zobowiązań składkowych Klienta (sporządzanie wniosków formalnych oraz reprezentowanie w postępowaniach przed ZUS o rozkładanie należności składkowych na raty / odroczenia terminów płatności / umarzanie zaległości).